Polityka Prywatności

     I)          OGÓLNE INFORMACJE

W 313C świadczymy usługi z zakresu rekrutacji oraz łączymy najlepsze praktyki psychometryczne z wyjątkowym Candidate Experience dostarczając naszym Klientom rozwiązań rekrutacyjnych w postaci gier kompetencyjnych. Efektem tych działań są inteligentne narzędzia online, które pozwalają badać kompetencje i potencjał rozwojowy Kandydatów, a co za tym idzie umożliwiają przeprowadzanie sprawiedliwych, trafnych oraz znaczących z perspektywy Kandydata procesów rekrutacyjnych. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie wspieramy naszych Klientów świadcząc dodatkowe usługi wspierające rekrutację i selekcję Kandydatów. Wszystkie te usługi wymagają przetwarzania danych. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa i jakości przetwarzania danych osobowych, których jesteśmy Administratorem, jak również tych, które zostały nam powierzone. Ściśle przestrzegamy procedur własnych oraz wytycznych innych Administratorów, równocześnie nakładając taki sam rygor na naszych dostawców. Dokładamy wszelkich starań w zakresie zachowania ochrony danych osobowych, prywatności oraz realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   II)          CELE DOKUMENTU

Chcemy właściwie informować naszych Klientów, Kandydatów oraz Użytkowników usług 313C o zakresie przetwarzania danych osobowych. W niniejszym dokumencie określamy w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe, jak je zbieramy oraz na jakich podstawach prawnych są przetwarzane. Pragniemy także poinformować o obowiązujących prawach  podmiotów, których dane osobowe zbieramy oraz bezpieczeństwie i podmiotach, które dane osobowe przetwarzają na podstawie odrębnych umów. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich usług, które zawierają do niej odniesienie.

 III)          DEFINICJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR (ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD) – oznacza osobę fizyczną powołaną przez ADO i wspierającą ADO w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

KANDYDAT – oznacza osobę fizyczną biorącą udział w procesie rekrutacyjnym do 313C lub do Klienta na rzecz, którego 313C świadczy usługi rekrutacyjne.

GRA REKRUTACYJNA ONLINE – oznacza narzędzie udostępnianie przez 313C na platformie rekrutacyjnej, umożliwiające Kandydatom rozwiązanie testu kompetencyjnego. Zamiennie może być również nazywana grą selekcyjną lub kompetencyjną.

FORMULARZ REKRUTACYJNY – oznacza rodzaj ankiety, zbierającej wybrane dane Kandydatów.

KLIENT – oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której 313C świadczy usługi.

PRZEDSTAWICIEL KLIENTA –  oznacza osobę fizyczną, która na potrzeby Klienta kontaktuje się z nami w celu nawiązania/prowadzenia współpracy.

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Portalu rekrutacyjnego 313C. 

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IV)          ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

i) Administratorem Danych Osobowych jest 313C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-112), ul. Smoleńsk 29, nr REGON: 121130016, nr NIP: 6751427050, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000661434.

ii) Administrator jest wyspecjalizowaną agencją zatrudnienia wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 13070.

iii) Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@313c.com.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres Administratora. 

   V)          INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

i) Przestrzeganie zasad ochrony danych w 313C  Sp. z o. o.  nadzoruje powołany Inspektor Ochrony Danych.

ii) Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest dbanie o zachowanie poszanowania przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez 313C Twoich danych osobowych.

iii) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@313c.com.pl.

VI)          CO TO SĄ DANE OSOBOWE I CZYJE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

i) Dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Są to poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby.

ii) W 313C przetwarzamy dane osobowe odwiedzających nasze strony internetowe, Kandydatów, Klientów i ich przedstawicieli, potencjalnych Klientów i ich przedstawicieli oraz Użytkowników.

VII)          TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

i) Informujemy o przysługującym prawie do:

Dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) masz możliwość uzyskania od Administratora danych informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie. Dodatkowo osoba taka może żądać od Administratora uzyskania dostępu do tych danych oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba –uzyskania ich kopii.

Żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art.16 RODO) jeśli dane są nieprawidłowe możesz żądać od nas sprostowania lub jeśli dane są niekompletne – ich uzupełnienia.

Usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności możesz żądać od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych. W szczególności gdy: wycofana została określona zgoda w zakresie w jakim dane były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę, zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały one zgromadzone, wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez 313C danych w oparciu o uzasadniony interes administratora.

W związku z wzniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody możemy zachować pewne dane osobowe, a w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail w celu ustalenia, dochodzenia lub         obrony przed roszczeniami.

Ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe, nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych, nie są one potrzebne ADO, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą, w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzanych danych – ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny.

Przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) możesz  żądać otrzymania od 313C swoich danych osobowych i dobrowolnie przesłać je do innego administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Również możesz żądać, aby Twoje dane zostały w tym formacie wysłane do innego administratora bezpośrednio przez nas.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO) masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

ii) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (iod@313c.com.pllub drogą tradycyjną na wskazany w pkt. IV i) adres korespondencyjny.

iii) Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.

VIII)          BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

i) Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

ii) Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

iii) Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 IX)          JAKIE DANE OSOBOWE, W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRZETWARZAMY?

i) Udział w procesie rekrutacyjnym do 313C (wysłanie CV oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego na zewnętrznej platformie):

Rodzaj danych osobowych: dane zawarte w przesłanym formularzu oraz pliku CV: np. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, historia zatrudnienia, linki do profili społecznościowych [w ramach poszczególnych procesów rekrutacyjnych zestawienie danych może być różne] oraz wyniki gry kompetencyjnej [jeśli jest wykorzystywana]

Cel(e) przetwarzania: (I) przeprowadzenie bieżącego procesu rekrutacyjnego, do którego złożona została aplikacja, w tym do przeprowadzenia badania zadowolenia z procesu, (II) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym do przeprowadzenia badania zadowolenia z procesu oraz przesyłania informacji o otwieranych procesach rekrutacyjnych, (III)przesyłania informacji dotyczących aktualnych ofert rekrutacyjnych przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług 313C sp. z o.o., w tym ofert handlowych, materiałów w formie e-booków, informacji o wydarzeniach lub zaproszeń do udziału w prowadzonych badaniach, (IV)przesyłania odpowiedzi na zapytania/wnioski dotyczące usług oferowanych przez 313C sp. z o.o, (V) zabezpieczenia danych na wypadek ewentualnych roszczeń, (VI)sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji

Podstawa przetwarzania: zgody wyrażanej osobno na każdy z celów (od I do IV) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). obowiązek prawny ciążący na Administratorze (cel V) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami Kodeksu Pracy oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (cel VI) (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Okres przechowywania danych: (I) w przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, dane osobowe będą przechowywane do 90 dni od dnia zakończenia tego procesu. Po tym czasie zostaną zanonimizowane. (II) W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej ich aktualizacji lub do momentu skutecznego wycofania zgody na ich przetwarzanie. Po tym czasie zostaną zanonimizowane. (III) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych, dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej ich aktualizacji lub do momentu skutecznego wycofania zgody na ich przetwarzanie. Po tym czasie zostaną zanonimizowane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

ii) Udział w procesie rekrutacyjnym realizowanym na zlecenie Klienta 313C

Rodzaj danych osobowych: dane zawarte w przesłanym formularzu oraz pliku CV: np. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, historia zatrudnienia, linki do profili społecznościowych [w ramach poszczególnych procesów rekrutacyjnych zestawienie danych może być różne] oraz wyniki gry kompetencyjnej [jeśli jest wykorzystywana]

Cel(e) przetwarzania: (I) przeprowadzenie bieżącego procesu rekrutacyjnego na potrzeby Klienta 313C, do którego złożona została aplikacja, w tym do przeprowadzenia badania zadowolenia z procesu, (II) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym do przeprowadzenia badania zadowolenia z procesu oraz przesyłania informacji o otwieranych procesach rekrutacyjnych, (III) przesyłania informacji dotyczących aktualnych ofert rekrutacyjnych (IV) udostępnienie rekomendacji z przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego Klientowi 313C (V) zabezpieczenia danych na wypadek ewentualnych roszczeń

Podstawa przetwarzania: zgody wyrażanej osobno na każdy z celów (od I do III) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (cel V) (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Okres przechowywania danych:  (I) W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, dane osobowe będą przechowywane do 90 dni od dnia zakończenia tego procesu. Po tym czasie zostaną zanonimizowane. (II) W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych lub przesyłania informacji dotyczących aktualnych ofert rekrutacyjnych dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej ich aktualizacji lub do momentu skutecznego wycofania zgody na ich przetwarzanie. Po tym czasie zostaną zanonimizowane. (III) W przypadku celu IV dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń lub przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

iii) Rozwiązanie gry rekrutacyjnej online (zwana również grą selekcyjną lub kompetencyjną]

Rodzaj danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o stanowisku, wynik gry rekrutacyjnej online.

Cel(e) przetwarzania: rozwiązanie przez Kandydata gry rekrutacyjnej online, przeprowadzenie gry rekrutacyjnej online, obliczenie i  udostępnienie wyniku gry rekrutacyjnej online na rzecz podmiotu współpracującego z 313C w związku z procesem rekrutacyjnym, w którym uczestniczy Kandydat.

Podstawa przetwarzania: przetwarzanie niezbędnego do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Okres przechowywania danych: (I) dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) f RODO, o których mowa powyżej, będą przechowywane co najmniej przez okres umożliwienia rozwiązania gry rekrutacyjnej online, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń lub przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych (II) dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie później jednak niż przez okres niezbędny dla celów realizowanych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

iv) Monitorowanie aktywności i zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Portalu rekrutacyjnego 313C oraz gier kompetencyjnych

Rodzaj danych osobowych: adres IP, dane dotyczące przeglądarki (nazwa, wersja, czas, język, nagłówki), system operacyjny i urządzenie oraz adres URL odsyłający.

Cel(e) przetwarzania: powyższe dane rejestrowane są w ramach logów systemowych i wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemów informatycznych, diagnostyki ew. problemów, optymalizacji rozwiązania, analizy ew. naruszeń i obsługi zgłoszeń technicznych.

Podstawa przetwarzania: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) polegający na zapewnieniu poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach rekrutacyjnych i innych oraz ich rozwój i optymalizacja.

Okres przechowywania danych: dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przechowywane co najmniej przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń lub przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, nie dłużej niż przez 3 lata.

Dodatkowe informacje znajdziesz w sekcji poświęconej plikom Cookies (rozdział X).

 v) Korzystanie ze strony internetowej 313C

Rodzaj danych osobowych: adres IP, czas spędzony na stronie, inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.

Cel(e) przetwarzania: świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na stronie internetowej, dokonywanie badań analitycznych i statystycznych.

Podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) polegający na promocji 313C oraz dostosowywaniu treści do potrzeb obecnych i potencjalnych Klientów oraz Kandydatów.

Okres przechowywania danych: (I) w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas użytkowania przez Ciebie strony internetowej bądź też przez czas zapisanego pliku cookie.  (II) do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdzie podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Dodatkowe informacje znajdziesz w sekcji poświęconej plikom Cookies (rozdział X).

vi) Wypełnienie formularza kontaktowego na stronie 313C

Rodzaj danych osobowych: imię (imiona), nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i ew. inne dane podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym.

Cel(e) przetwarzania: nawiązanie kontaktu z osobą wypełniającą formularz, udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu

Podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) polegający na promocji naszych usług na rynku profesjonalnym.

Okres przechowywania danych: dane osobowe przetwarzane na powyższej podstawie przetwarzamy przez czas obsługi zapytania w formularzu kontaktowym oraz przez czas przedawnienia roszczeń tj. okres 3 lat lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

vii) Udział w webinarze

Rodzaj danych osobowych: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy.

Cele przetwarzania: organizacja webinaru, uczestniczenie w webinarze, nawiązanie kontaktu z uczestnikiem webinaru, przesłanie materiałów powiązanych z webinarem.

Podstawa przetwarzania: (I) w przypadku organizacji webinaru przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) jakim jest promocja naszych narzędzi rekrutacyjnych online na rynk, poszerzanie wiedzy uczestników z zakresu rekrutacji i psychometrii, popularyzacji wykorzystania gier kompetencyjnych w procesach rekrutacyjnych. (II) w przypadku uczestniczenia w webinarze nawiązania kontaktu z uczestnikiem webinaru, przesłania materiałów powiązanych z webinarem przetwarzanie następuje na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Okres przechowywania danych:  (I) dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przechowujemy przez okres 2 lat od jej wyrażenia lub do czasu wniesienia skutecznego wniosku o cofnięcie zgody przez uczestnika webinaru (II) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)  będą przechowywane przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń lub przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

viii) Udostępnienie konta (w tym konta testowego) na Platformie Rekrutacyjnej 313C

Rodzaj danych osobowych: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail Użytkownika, numer telefonu, stanowisko.

Cel(e) przetwarzaniaumożliwienie dostępu do Platformy Rekrutacyjnej 313C.

Podstawa przetwarzania: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt b RODO)

Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane na powyższej podstawie przez okres trwania umowy pomiędzy Klientem, a 313C oraz  przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń lub przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych

ix) Portale społecznościowe (Facebook, Linkedin)

Rodzaj danych osobowych: imię, nazwisko, adres IP, link do profilu, informacje o urządzeniu, informacje o zainteresowaniu naszą stroną na portalu (przycisk „Lubię to” oraz „Zainteresowany”) oraz inne dane techniczne pobierane przez portale społecznościowe

Cel(e) przetwarzania: prowadzenie naszego profilu w sieciach społecznościowych oraz promowania własnej marki, wydarzeń i aktywności z nią związanych

Podstawa przetwarzania: dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) polegający na promocji naszych narzędzi rekrutacyjnych online na rynku, poszerzaniu wiedzy uczestników z zakresu rekrutacji i psychometrii, popularyzacji wykorzystania gier kompetencyjnych w procesach rekrutacyjnych.

Okres przechowywania danych: okres utrzymywania przez nas aktywnych profili na portalach społecznościowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

   X)          COOKIES

i) Pliki cookie stosowane przez 313C stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

ii) Stosowane pliki cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu użytkownika oraz nie mają negatywnego wpływu na jego funkcjonowanie.

iii) 313C może wykorzystywać pliki cookies w celu:

a. Zapewnienia poprawności funkcjonowania serwisu

b. analizy ruchu użytkowników i sposobu korzystania z naszych serwisów i witryn;

c. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, poprzez rozpoznanie urządzenie pliki wyświetlają stronę zgodnie preferencjami.

iv) Osoba odwiedzająca stronę internetową może w każdej chwili całkowicie lub częściowo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki w celu:

a. wyłączenia przechowywania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak może to spowodować, że nie wszystkie podstrony będą działać poprawnie;

b. każdorazowego uzyskania informacji o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.

c. inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

v) Aby sprawdzić sposób zarządzania plikami cookies w Twojej przeglądarce wejść w poniższe linki lub sprawdź je w ustawieniach:

a. MS Edge: link

b. Mozilla Firefox: link

c. Google Chrome: link

d. Opera: link

e. Safari: link

vi) Strony i serwisy 313C mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych zarządzanych przed podmioty trzecie, w tym np. wtyczki do udostępniania treści za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, Google). Strony te mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z ich usług, niezależnie od ustawień w 313C, nad którymi 313C nie sprawuje kontroli. Szczegółowe informacje znajdują się w Politykach Prywatności należących do ww. Podmiotów.

 XI)          WNIOSKI I ZAPYTANIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH     

i) Wnioski i zapytania dotyczące przetwarzanych przez administratora danych osobowych należy kierować na adres iod@313c.com.pl lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków

ii) Wniosek powinien zawierać przynajmniej: dane kontaktowe wnioskującego oraz treść wniosku.

iii) Administrator może skontaktować się z osobą wnioskującą celem uszczegółowienia lub weryfikacji przesłanego wniosku lub zapytania.

iv) Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

XII)          PRZEKAZYWANIE DANYCH

i) Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania danych osobowych oraz osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych i pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.

ii) Dane osobowe mogą być udostępnione innym administratorom, podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania, w tym do Klientów 313C na podstawie zawartych pomiędzy stronami umów szczegółowych.

iii) Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie procesów rekrutacyjnych lub Platformy rekrutacyjnej i gier kompetencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

iv) Dostęp do danych osobowych mogą posiadać zewnętrzni dostawcy w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z naszych dostawców, a w szczególności podmioty specjalizujące się w analityce i zapewnianiu bezpieczeństwa witrynom (w szczególności Google Recaptcha, Google Analytics, Google Tag manager) mogą lokalizować swoje siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

v) 313C działając jako podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe przekazane od innych podmiotów (w tym Administratorów danych osobowych) na podstawie odrębnych umów ściśle w zgodzie z wytycznymi organów przekazujących oraz przepisami prawa.

vi) W przypadku zaistnienia obowiązku prawnego, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia dotyczących Państwa informacji, jeśli jesteśmy zobowiązani do przekazania ich właściwym władzom lub organom ścigania w świetle: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).

XIII)          KATEGORIE PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE

i) Dostawcy usług programistycznych, outsourcing IT.

ii) Dostawcy odpowiedzialni za obsługę i zabezpieczanie systemów informatycznych.

iii) Dostawcy specjalizujący się w usługach hostingu.

iv) Dostawcy zapewniający systemy ATS, wspierające procesy rekrutacyjne.

v) Podmioty specjalizujące się w dostarczaniu usług analitycznych oraz zabezpieczających witryny internetowe (Google Tag Manager, Google Analytics, Google ReCaptcha). Więcej informacji znaleźć można w ich polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy.

XIV)          ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Dane osobowe, których Administratorem jest 313C mogą być przetwarzane również za pomocą systemu informatycznego i odpowiedniego oprogramowania, przy czym nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana, sprawdzana i uaktualniana w razie stwierdzenia takiej potrzeby. Zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w całości lub części, obowiązująca wersja jest opublikowana na stronie https://313c.com.pl/polityka-prywatnosci/

Kontakt do nas

313c sp. z o.o.
Kraków 31-112, ul. Smoleńsk 29
Poznań 61-737, ul. 27 Grudnia 9/7
Warszawa 00-042, ul. Nowy Świat 41a

E-mail: hello@313c.com.pl
Telefon: +48 
533 326 882

VAT no.: PL 6751427050

O nas
Od 2010 313C tworzy gry rekrutacyjne online zapewniające trafne decyzje selekcyjne i pozytywne doświadczenia Kandydatów. 
Nasze rozwiązania dostępne są poprzez platformę rekrutacyjną umożliwiającą prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem gier symulacyjnych, badających dopasowanie Kandydatów do kultury organizacji i stanowiska.

313C jest zarejestrowana jako wyspecjalizowana agencja zatrudnienia pod numerem 13070 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.